Mobility Management i Öresund

Om mobility management

Varför mobility management?

Därför att slentrianmässigt användande av traditionella trafikplaneringsåtgärder inte alltid fungerar. Det går inte att bygga bort problemen.

 • Nya vägar skapar ny trafik och efter ett tag behövs fler nya vägar, osv.
 • Vi bygger allt bättre vägar för att höja säkerheten, men stora delar av förbättringen tas istället ut i ökad hastighet, som i sin tur skapar behov av säkrare vägar, osv.
 • Hög rörlighet leder till minskad tillgänglighet, som i sin tur kräver ökad rörlighet, osv.
 • Ökad rörlighet och nya vägar leder inte automatiskt till ökad tillväxt. Det finns exempel på att väginvesteringar såväl ökat som minskat tillväxten i ett område. Det finns också exempel på åtgärder som ökat tillväxt utan att öka trafiken.
 • Trots omfattande åtgärder – ny infrastruktur, satsningar på kollektivtrafik och cykel, alternativa bränslen etc – så når vi inte de uppsatta miljömålen.

Påståendena är inte hämtade ur luften, utan har stöd i moderna forskningsresultat.

Slutsatsen är entydig: Det traditionella sättet att lösa trafikproblem räcker inte. Vi skjuter bara problemen framför oss, och förstör miljön under tiden.

Konceptet; vad är mobility management?

Inom det europeiska forskningsprojektet MAX har en ny definition för mobility management tagits fram. Den har även godkänts av EPOMM:s styrelse. Den nya definitionen lyder så här:

Mobility management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility management-åtgärder (jämfört med ”hårda” åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio).

Här är en bild av vad detta innebär i praktiken. I en stad där MM används …

 • kan du se kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och användning av kollektivtrafik.
 • kan du erbjudas personlig råd för att se var och hur du kan minska din bilanvändning.
 • kan din arbetsgivare betala dina kollektivtrafikutgifter för att uppmuntra dig att avstå från bilåkning till arbetet.
 • kan du få möjlighet till bilpool utanför ditt hus.
 • kan det finnas en mobilitetsplan på dina barns skola som ordnar säker gångtrafik till skolan.
 • kan du få råd av ett mobilitetscenter för att göra fritidsutflykter med kollektivtrafiken.
 • kan byggnadslov villkoras med krav som minskar nya fastigheters påverkan på mobiliteten, t.ex. krav att utarbeta en mobilitetsplan för medarbetare, besökare och varutransporter eller begränsning av antalet parkeringsplatser.

MM-åtgärder genomförs sällan ensamma, utan förekommer istället ofta som åtgärdspaket, t.ex. genom att informationskampanjer kombineras med infrastruktur, prissättningspolitik eller regleringar.

MM är alltså inte ett universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar. MM är snarare ett komplement; ett förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att MM ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder).

Det handlar alltså om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat.

En av de bärande tankarna är samarbete. Ska man kunna nå varaktiga beteendeförändringar så måste man involvera många olika aktörer, även organisationer – kollektivtrafikföretag, vägverk, företag etc.

Samarbete krävs även över fackgränserna. Ett lyckat MM-projekt förutsätter åtminstone tre kompetenser, som måste samverka: trafik, miljö och information.

I mobility management är själva processen en viktig del av arbetet. Genom arbetssättet, där många olika aktörer ingår, startar ofta arbetet nya processer som ger ytterligare effekter osv. Begreppet används såväl inom EU som av de flesta länder på kontinenten. I USA och Canada använder man det närliggande begreppet TDM – Transport Demand Management – ”a general term for actions that encourage more efficient use of existing transportation systems”.

Var kan man använda MM?

Mobility management kan användas på olika nivåer: i ett bostadsområde, i ett företag, i en kommun, en region eller vid olika evenemang – fotbollsmatcher, mässor etc.
I samtliga fall handlar det om att påverka efterfrågan på resor, och därmed göra vinster inom miljö, säkerhet och ekonomi.

Vad ingår i MM?

Mobility management kan ses som ett paraplybegrepp där olika åtgärder samverkar och där nya metoder för attityd- och beteendepåverkan ingår. Mycket av arbetet sker i samarbete med näringsliv och olika organisationer.

Rent praktiskt kan det handla om många olika saker, t ex:

 • samåkningsprojekt
 • initiera bilpooler på företag och i bostadsområden
 • driva cykla-till-jobbet-kampanjer
 • stötta projekt för lokal handel
 • informera företag om cykel- och kollektivtrafik
 • införa ”gröna resplaner”/TDM-planer på företag
 • stötta företagens arbete med miljöanpassning av transporter etc.
 • ge råd om hur enskilda, företag och organisationer kan miljöanpassa sina transporter

Fler exempel finns i praktikavdelningens idélista.

Skillnaden mellan traditionell trafikplanering och mobility management är grovt att den förra främst sysslat med att tillgodose efterfrågan på rörlighet utan att ifrågasätta den, medan mobility management försöker påverka efterfrågan.

I tabellen nedan visas skillnaderna mellan de två angreppssätten.

Traditionell trafikplanering Mobility management
 Ge tillgång till infrastruktur  Påverka efterfrågan; vad och hur mycket
 Hårdvarulösningar  Mjukvarulösningar
Inriktar sig på att lindra symtom vid utloppet  Inriktar sig på att lösa problem vid källan
 Optimera kapacitet  Påverka före resan

På följande länkar kan du läsa mer om Mobility Management:

www.epomm.eu
www.mobilitymanagement.se
www.swepomm.se
www.allinx.eu
www.formelm.dk/OmFormelM/OmMobilityManagement/